ข้อสอบเกี่ยวกับสระ ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  สระไทยมีจำนวนเท่าใด
ก.  20  รูป   20  เสียง
ข.  20  รูป   32  เสียง
ค.  21  รูป   32  เสียง
ง.  21  รูป   30  เสียง

ข้อที่  2. ข้อใดมีเสียงสระประสมปนอยู่ด้วย
ก.  อา  อำ  เอา
ข.  โอ  อัว  เออ
ค.  เอาะ  ใอ  แอ
ง.  เอะ  เออะ  อะ

ข้อที่  3. คำว่า “มด” มีเสียงสระอะไร
ก.  ออ
ข.  โอ
ค.  โอะ ลดรูป
ง.  อะ ลดรูป

ข้อที่  4. ข้อใดมีสระประสมเสียงสั้นในแม่ ก กา
ก.  ชวนกันไปเที่ยว
ข.  อย่ามาทันที
ค.  พูดมากเหลือเกิน
ง.  นงนุชสุดสวย

ข้อที่  5. รูปสระ “เ” มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.  ฝนทอง
ข.  ลากข้าง
ค.  พินทุอิ
ง.  ไม้หน้า

เฉลย

ข้อที่  1.  สระไทยมีจำนวนเท่าใด
ก.  20  รูป   20  เสียง
ข.  20  รูป   32  เสียง
ค.  21  รูป   32  เสียง
ง.  21  รูป   30  เสียง

วิเคราะห์

ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ดูภาพรูปสระประกอบด้วย


 ข้อที่  2. ข้อใดมีเสียงสระประสมปนอยู่ด้วย
ก.  อา  อำ  เอา
ข.  โอ  อัว  เออ
ค.  เอาะ  ใอ  แอ
ง.  เอะ  เออะ  อะ

วิเคราะห์

สระประสมที่เราท่องคือ เมีย  เบื่อ  ผัว  แต่ตามหลักภาษาไทยของพระอุปกิตศิลปะสาร มี 6 เสียงคือ เอียะ เอีย  เอือะ เอือ อัวะ อัว

ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3. คำว่า “มด” มีเสียงสระอะไร
ก.  ออ
ข.  โอ
ค.  โอะ ลดรูป
ง.  อะ ลดรูป

วิเคราะห์

ดังนั้น ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง “มด” ตามเสียง ถ้าไม่มีการลดรูปจะเขียนแบบนี้ [โมะด]

ข้อที่  4. ข้อใดมีสระประสมเสียงสั้นในแม่ ก กา
ก.  ชวนกันไปเที่ยว
ข.  อย่ามาทันที
ค.  พูดมากเหลือเกิน
ง.  นงนุชสุดสวย

วิเคราะห์

สระประสมที่เราท่องอยู่ว่า  เมีย  เบื่อ  ผัว  นั้น เป็นสระเสียงยาว  สระประสมเสียงสั้นก็คือ เอียะ เอือะ อัวะ  คำว่า “ในแม่ ก กา” หมายความว่า ไม่มีตัวสะกด

ข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง (ผมเอาโจทย์มากจากหนังสือเล่มหนึ่ง)

โดยปกติแล้ว  สระประสมเสียงนั้น ไม่ค่อยมีใช้ในคำปกติโดยทั่วไป  ดังนั้น ในทางภาษาศาสตร์จึงเห็นว่า สระประสมมี 3 เสียง คือ เอีย  เอือ  อัว  ที่เราท่อง เมีย  เบื่อ  ผัว  นั่นแหละ

ข้อที่  5. รูปสระ “เ” มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.  ฝนทอง
ข.  ลากข้าง
ค.  พินทุอิ
ง.  ไม้หน้า

วิเคราะห์


ขอให้ไปดูรูปสระข้างบน   ข้อ ง. เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อสอบเกี่ยวกับสระ ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. ข้อใดประกอบด้วยสระเดี่ยวทุกคำ
ก.  โน่นระแทะวิ่งระเกะกะ   ลัดเลาะลื่นละลานตา
ข.  สังข์เสียงระเซ็งแซ่       ทั้งเสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง
ค.  แสนระกำใจให้ร้อนผ่าว  หัวอกระร้าวราน
ง.  ชิชะทำท่ามาเกาะแกะ    เหมือนหมาแทะกระดูกไก่

ข้อที่ 2. ข้อใดมีสระเสียงสั้นมากที่สุด
ก.  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
ข.  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
ค.  แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
ง.  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

ข้อที่ 3. ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด
ก.  ก้านบัวบอกลึกตื้น    ชลธาร
ข.  มารยาทส่อสันดาน    ชาติเชื้อ
ค.  โฉดฉลาดเพราะคำขาน   ควรทราบ
ง.  หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ   บอกร้ายแสลงดิน

ข้อที่ 4. ขณะออกเสียงสระในข้อใดริมฝีปากมีลักษณะห่อกลมเกือบปิด
ก  แอะ  แอ
ข  เออะ  เออ
ค  อุ  อู
ง  อะ  อา

ข้อที่ 5. หากออกเสียงสระอีและเสียงสระอาประสมกันจะเกิดเป็นเสียงสระใด
ก  อัว
ข  เอือ
ค  เออ
ง  เอีย

เฉลย

ข้อที่ 1. ข้อใดประกอบด้วยสระเดี่ยวทุกคำ
ก. โน่นระแทะวิ่งระเกะกะ   ลัดเลาะลื่นละลานตา
ข. สังข์เสียงระเซ็งแซ่       ทั้งเสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง
ค. แสนระกำใจให้ร้อนผ่าว  หัวอกระร้าวราน
ง. ชิชะทำท่ามาเกาะแกะ    เหมือนหมาแทะกระดูกไก่

วิเคราะห์

โจทย์ต้องการหาสระเดี่ยวทุกคำ ดังนั้น เราต้องดูตารางเสียงสระของเราก่อน ดังนี้

จากตารางของเรา สระเดี่ยว 12 ตัว ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจดูสระที่เหลือ คือ สระผสมกับสระเกินกันก่อน

สระผสม หรือ สระเลื่อนนั้น  มี 6 เสียง คือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว  เรามีคำท่องสั้นๆ ของเรา 3 คำคือ เมีย  เบื่อ  ผัว

ต่อไปคือ สระเกิน มี 8 ตัว ได้แก่ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ อำ ใอ ไอ เอา

หลักการของเราก็คือ เราหาตัวคำที่มีสระผสมกับสระเกินในตัวเลือก  ข้อไหนมีสระผสมกับสระเกิน ข้อนั้นต้องผิดแน่นอน

ขอให้ดูตัวเลือก  คำที่มีสีแดงคือ สระผสม  คำที่มีสีดำ คือ สระเกิน

ก. โน่นระแทะวิ่งระเกะกะ   ลัดเลาะลื่นละลานตา
ข. สังข์เสียงระเซ็งแซ่       ทั้งเสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง
ค. แสนระกำใจให้ร้อนผ่าว  หัวอกระร้าวราน
ง. ชิชะทำท่ามาเกาะแกะ    เหมือนหมาแทะกระดูกไก่

ดังนั้น ข้อ ก. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดมีสระเสียงสั้นมากที่สุด
ก  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
ข  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
ค  แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
ง  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

วิเคราะห์

โจทย์ต้องหาสระเสียงสระสั้นของทุกข้อ แล้วมานับกันดู ว่าข้อไหนมีมากที่สุด จากตารางเสียงสระ สระเสียงสั้นมี 9 ตัว  คือ  อิ  เอะ  แอะ  อึ  เออะ  อะ  อุ  โอะ  เอาะ

ขอให้ดูตัวเลือก  คำที่มีสีแดงคือ คำที่มีสระเสียงสั้น

ก.  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  สระเสียงสั้น 2 เสียง
ข.  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต  สระเสียงสั้น 6 เสียง
ค.  แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร  สระเสียงสั้น 1 เสียง 
ง.  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา  สระเสียงสั้น 5 เสียง

ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 3. ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด
ก.  ก้านบัวบอกลึกตื้น    ชลธาร
ข.  มารยาทส่อสันดาน    ชาติเชื้อ
ค.  โฉดฉลาดเพราะคำขาน   ควรทราบ
ง.  หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ   บอกร้ายแสลงดิน

วิเคราะห์

โจทย์ต้องหาสระเสียงสระประสมของทุกข้อ แล้วมานับกันดู ว่าข้อไหนมีมากที่สุด จากตารางเสียงสระ สระเสียงประสมมี 6 ตัว  คือ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว

ขอให้ดูตัวเลือก  คำที่มีสีแดงคือ คำที่มีสระประสม

ก.  ก้านบัวบอกลึกตื้น    ชลธาร
ข.  มารยาทส่อสันดาน    ชาติเชื้อ
ค.  โฉดฉลาดเพราะคำขาน   ควรทราบ
ง.  หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ   บอกร้ายแสลงดิน

ดังนั้น ข้อ ง. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 4. ขณะออกเสียงสระในข้อใดริมฝีปากมีลักษณะห่อกลมเกือบปิด
ก  แอะ  แอ
ข  เออะ  เออ
ค  อุ  อู
ง  อะ  อา

วิเคราะห์

ขอให้ดูตารางเสียงสระข้างบน  คำภาษาอังกฤษต่างๆ นั้น มีความหมาย ดังนี้

Close  =  ปากปิด ปากจะเหยียดยาว ไม่ได้ปิดหมด ปิดหมด เสียงก็ออกมาไม่ได้ เสียงสระก็คือ อิ อี อึ อื อุ อู  เวลาออกเสียง ปากจะปิดตลอด แต่จากปากเหยียด (Unrounded)  ก็จะกลายเป็นปากกลม (Rounded)  

Close-Mid  =  ปากจะอ้าขึ้น แต่ไม่มากนัก  เสียงสระก็คือ เอะ เอ เออะ เออ โอะ โอ

Open-Mid   =  ปากจะอ้าขึ้นไปอีก  แต่ยังไม่ถึงกับปากเปิด เสียงสระก็คือ แอะ แอ เอาะ ออ

Open     =  ปากจะอ้ามากที่สุด  เสียงสระก็คือ อะ อา

ที่กล่าวมานี้ เป็นตำราของนักภาษาศาสตร์  ถ้าเป็นตำราของพระยาอุปกิตศิลปะสาร  2 แถวล่าง เขาถือเป็นแถวเดียวกัน

ดังนั้น ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 5. หากออกเสียงสระอีและเสียงสระอาประสมกันจะเกิดเป็นเสียงสระใด
ก  อัว
ข  เอือ
ค  เออ
ง  เอีย

วิเคราะห์

ข้อนี้ ก็ของให้ดูตารางเสียงสระของเราอีก  จะเห็นว่า เส้นสีแดงเส้นที่ 2 คือ สระเอีย  ตรงนี้ ลองออกเสียง “อี” แล้วก็ลากมา “อา” ดูก็ได้  จะออกเป็นเสียง “เอีย”


ดังนั้น ข้อ ง. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อสอบเกี่ยวกับสระ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. ข้อใดมีเสียงสระแต่ไม่ปรากฏรูปสระทุกคำ
ก.  รอดตัว กองไฟ สำนัก
ข.  วงกลม กบฏ ทรหด
ค.  หอมหวาน ชวนชม ผอมแห้ง
ง.  รอคอย บรรทม

ข้อที่ 2. ข้อใดใช้สระเปลี่ยนรูปทุกคำ
ก.  เปิดปั๊บ จับกัง
ข.  มงคล วันวาน
ค.  คนดี ผีคุ้ม
ง.  ข้าวแดง แกงร้อน

ข้อที่ 3. คำข้อใดมีทั้งสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
ก.  ข้าวแดง แกงร้อน
ข.  คนดี ผีคุ้ม
ค.  มงคล วันวาน
ง.  เปิดปั๊บ จับกัง

ข้อที่ 4. คำข้อใดใช้สระคงรูปทุกคำ
ก.  ข้าวแดง แกงร้อน
ข.  คนดี ผีคุ้ม
ค.  มงคล วันวาน
ง.  เปิดปั๊บ จับกัง

ข้อที่ 5. คำข้อใดใช้สระประสมทั้งสองพยางค์
ก.  ตัวเลือก
ข.  เตรียมพร้อม
ค.  ครอบครัว
ง.  เดือดร้อน

เฉลย

ข้อที่ 1. ข้อใดมีเสียงสระ แต่ไม่ปรากฏรูปสระทุกคำ
ก.  รอดตัว กองไฟ สำนัก
ข.  วงกลม กบฏ ทรหด
ค.  หอมหวาน ชวนชม ผอมแห้ง
ง.  รอคอย บรรทม

วิเคราะห์
โจทย์ต้องการหาคำที่ใช้สระไม่ปรากฏรูปหรือสระลดรูปทุกคำ  เราก็ต้องหาสระที่ไม่ลดรูป ถ้าพบแสดงว่าข้อนั้นผิด

ข้อ ก. คำว่า /รอด/ สระออ ไม่ลดรูป
ข้อ ค. คำว่า /หอม/ สระออ ไม่ลดรูป
ข้อ ง. คำว่า /รอ/ สระออ ไม่ลดรูป
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

/วง/             สระโอะ ลดรูป
/กลม/          สระโอะ ลดรูป
/ก/              สระอะ ลดรูป
/บฏ/            สระโอะ ลดรูป
/ท/              สระออ ลดรูป
/ร/              สระอะ ลดรูป
/หด/            สระโอะ ลดรูป

ข้อที่ 2. ข้อใดใช้สระเปลี่ยนรูปทุกคำ
ก.  เปิดปั๊บ จับกัง
ข.  มงคล วันวาน
ค.  คนดี ผีคุ้ม
ง.  ข้าวแดง แกงร้อน


วิเคราะห์
โจทย์ต้องการหาคำที่ใช้สระเปลี่ยนรูปทุกคำ  เราก็ต้องหาสระที่ไม่เปลี่ยนรูป ถ้าพบแสดงว่าข้อนั้นผิด

ข้อ ข. คำว่า /วาน/ สระอา ไม่เปลี่ยนรูป
ข้อ ค. คำว่า /ดี/ สระอี ไม่เปลี่ยนรูป
ข้อ ง. คำว่า /ข้าว/ สระอา ไม่ลดรูป

ดังนั้น ข้อ ก. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

/เปิด/            ป + เออะ = เปอะ พอมีตัวสะกด สระเออะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิ
/ปั๊บ/             ป + อะ = ปะ พอมีตัวสะกด สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
/จับ/              จ + อะ = จะ พอมีตัวสะกด สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
/กัง/              ก + อะ = กะ พอมีตัวสะกด สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ

ข้อที่ 3. คำข้อใดมีทั้งสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
ก.  ข้าวแดง แกงร้อน
ข.  คนดี ผีคุ้ม
ค.  มงคล วันวาน
ง.  เปิดปั๊บ จับกัง

วิเคราะห์

ข้อนี้ ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

/มงคล/          สระโอะ ลดรูปทั้ง 2 พยางค์
/วัน/             สระอะ เปลี่ยนรูป

ข้อที่ 4. คำข้อใดใช้สระคงรูปทุกคำ
ก.  ข้าวแดง แกงร้อน
ข.  คนดี ผีคุ้ม
ค.  มงคล วันวาน
ง.  เปิดปั๊บ จับกัง

วิเคราะห์

ข้อนี้ ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 5. คำข้อใดใช้สระประสมทั้งสองพยางค์
ก.  ตัวเลือก
ข.  เตรียมพร้อม
ค.  ครอบครัว
ง.  เดือดร้อน

วิเคราะห์

เราท่อง “เมีย เบื่อ ผัว” อีกครั้ง  ข้อนี้ ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

/ตัว/           มีสระอัวผสม

/เลือก/        มีสระเอือผสม