ข้อสอบเกี่ยวกับสระ ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  สระไทยมีจำนวนเท่าใด
ก.  20  รูป   20  เสียง
ข.  20  รูป   32  เสียง
ค.  21  รูป   32  เสียง
ง.  21  รูป   30  เสียง

ข้อที่  2. ข้อใดมีเสียงสระประสมปนอยู่ด้วย
ก.  อา  อำ  เอา
ข.  โอ  อัว  เออ
ค.  เอาะ  ใอ  แอ
ง.  เอะ  เออะ  อะ

ข้อที่  3. คำว่า “มด” มีเสียงสระอะไร
ก.  ออ
ข.  โอ
ค.  โอะ ลดรูป
ง.  อะ ลดรูป

ข้อที่  4. ข้อใดมีสระประสมเสียงสั้นในแม่ ก กา
ก.  ชวนกันไปเที่ยว
ข.  อย่ามาทันที
ค.  พูดมากเหลือเกิน
ง.  นงนุชสุดสวย

ข้อที่  5. รูปสระ “เ” มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.  ฝนทอง
ข.  ลากข้าง
ค.  พินทุอิ
ง.  ไม้หน้า

เฉลย

ข้อที่  1.  สระไทยมีจำนวนเท่าใด
ก.  20  รูป   20  เสียง
ข.  20  รูป   32  เสียง
ค.  21  รูป   32  เสียง
ง.  21  รูป   30  เสียง

วิเคราะห์

ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ดูภาพรูปสระประกอบด้วย


 ข้อที่  2. ข้อใดมีเสียงสระประสมปนอยู่ด้วย
ก.  อา  อำ  เอา
ข.  โอ  อัว  เออ
ค.  เอาะ  ใอ  แอ
ง.  เอะ  เออะ  อะ

วิเคราะห์

สระประสมที่เราท่องคือ เมีย  เบื่อ  ผัว  แต่ตามหลักภาษาไทยของพระอุปกิตศิลปะสาร มี 6 เสียงคือ เอียะ เอีย  เอือะ เอือ อัวะ อัว

ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3. คำว่า “มด” มีเสียงสระอะไร
ก.  ออ
ข.  โอ
ค.  โอะ ลดรูป
ง.  อะ ลดรูป

วิเคราะห์

ดังนั้น ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง “มด” ตามเสียง ถ้าไม่มีการลดรูปจะเขียนแบบนี้ [โมะด]

ข้อที่  4. ข้อใดมีสระประสมเสียงสั้นในแม่ ก กา
ก.  ชวนกันไปเที่ยว
ข.  อย่ามาทันที
ค.  พูดมากเหลือเกิน
ง.  นงนุชสุดสวย

วิเคราะห์

สระประสมที่เราท่องอยู่ว่า  เมีย  เบื่อ  ผัว  นั้น เป็นสระเสียงยาว  สระประสมเสียงสั้นก็คือ เอียะ เอือะ อัวะ  คำว่า “ในแม่ ก กา” หมายความว่า ไม่มีตัวสะกด

ข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง (ผมเอาโจทย์มากจากหนังสือเล่มหนึ่ง)

โดยปกติแล้ว  สระประสมเสียงนั้น ไม่ค่อยมีใช้ในคำปกติโดยทั่วไป  ดังนั้น ในทางภาษาศาสตร์จึงเห็นว่า สระประสมมี 3 เสียง คือ เอีย  เอือ  อัว  ที่เราท่อง เมีย  เบื่อ  ผัว  นั่นแหละ

ข้อที่  5. รูปสระ “เ” มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.  ฝนทอง
ข.  ลากข้าง
ค.  พินทุอิ
ง.  ไม้หน้า

วิเคราะห์


ขอให้ไปดูรูปสระข้างบน   ข้อ ง. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง